El. paštas           Prisijungti

Pagrindinis


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pažangos bei sudaryti sąlygas mokinių mokėjimo mokytis ir kūrybiškumo kompetencijų plėtojimui.

Uždaviniai: 

  1. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis ir kūrybiškumo kompetencijas skatinant 

aktyvų mokymą(si);

  1. Stiprinti personalizuotą mokymą(si) orientuojantis į mokinių poreikius, 

lūkesčius, kiekvieno mokinio ūgtį.

2 Tikslas Diegti pokyčius ir naujoves formuojant mokyklos-daugiafunkcio centro unikalumą.

Uždaviniai:

2.1. Sudaryti sąlygas bendradarbiaujančios bendruomenės kūrimui;

2.2.Ugdyti pilietinį sąmoningumą, atsakomybę.

3 tikslas. Kurti modernią, motyvaciją ir mokymąsi skatinančią aplinką.

Uždaviniai: 

  1. Gerinti ugdymo(si) sąlygas;
  1. Plėtoti neformalųjį švietimą.

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI  

  • Saugumas 
  • Bendradarbiavimo kultūra 
  • Nuolatinis tobulėjimas.