El. paštas           Prisijungti

Pagrindinis


MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Mokinio saugumas
  2. Socialinio emocinio intelekto ugdymas
  3. Bendradarbiavimo kultūros gerinimas
  4. Nuolatinis tobulėjimas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas:  Siekti ugdymo (si) kokybės atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti išmokimo stebėjimą ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
  2. Tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
  3. Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.

2 tikslas: Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei.

Uždaviniai:

  1. Puoselėti mokyklos kultūrą.
  2. Kurti jaukią ir saugią ugdomąją aplinką.
  3. Ugdyti pilietiškumą.